Tytuł projektu:
Budowanie rozpoznawalności produktów firmy Wirtek - konstrukcje Marcin Grondkowski na rynkach Stanów Zjednoczonych Ameryki i Niemiec.

Cel i planowany efekt projektu:
Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:
a) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Niemiec;
b) zwiększy przychody poprzez wzrost przychodów z eksportu, co najmniej o 50% w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projektu;
c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
d) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje pozwalające na zwiększenie możliwości wytwórczych, głównie poprzez rozbudowę hali produkcyjnej, zakup nowych maszyn i urządzeń, a także zatrudnienie nowych pracowników,
e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:
- Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
- Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
- Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 937 260,00 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 647 700,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Termin realizacji:
02.12.2019 – 30.09.2020

error: Content is protected !!